Project Description

Yihong Yu portrait

Yihong Yu, summer internship, 2018